برنامه پاداش امنیتی

مقدمه

محققان امنیتی نقش مهمی در کمک به حفظ امنیت محصول ما دارند.

برنامه پاداش امنیتی ما راهی برای پاداش دادن به محققان امنیتی برای یافتن و گزارش آسیب‌پذیری‌های امنیتی بهما است.

مشارکت

برنامه جایزه امنیت WHMCS از طریق Bugcrowd مدیریت می شود. لطفاً هر گونه آسیب پذیری را از طریق صفحه Bugcrowd ما گزارش دهید.

تشکرات

ما از افراد، محققان و شرکت‌های زیر که از طریق افشای مسئولانه به بهبود WHMCS کمک کرده‌اند تشکر می‌کنیم.

یک مشکل

را گزارش کنید

برای گزارش مشکل از صفحه Bugcrowd ما دیدن کنید.

گزارش یک مشکل